МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 27.02.2018 г. „ДЖЕСИКА-СОФИЯ“ ООД подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05М9OP001-1.021-0212-C01Повишаване на производителността на Джесика-София ООД чрез обучение на персонала“ по процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. 

Проектът е на обща стойност 25 575,00 лв., от които 21 738,75 лв. европейско (ЕСФ) и 3 836,25 лв. национално съфинансиране.

Проектното предложение е насочено към повишаване конкурентоспособността и производителността на заетите лица в “Джесика-София“ ООД, чрез провеждане на обучения на 15 заети лица за придобиване на професионална квалификация и на 30 заети лица за придобиване на ключови компетентности.

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:

  1. Обучение на 15 служители за придобиване на професионална квалификация, специалност „Продавач-консултант“; 
  2. Обучение на 30 служители за придобиване на ключови компетентности.   

В резултат на изпълнението на проекта дружеството ще постигне:

  • Повишени знания, умения и личностни качества на 15 лица, чрез обучение  за придобиване на професионална квалификация по направление  341 „Търговия на едро и дребно“ по професия „Продавач-консултант“, специалност „Продавач-консултант“ за част от професия по втора квалификационна степен.
  • Подобрени знания, умения и компетентности по чужд език и дигитални умения на 30 служители на „Джесика-София“ ООД в съответствие с основната цел на проекта.

Проектът ще допринесе за повишаване на качеството на живот на обучените лица, което кореспондира със стратегическата цел на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Изпълнението на проекта също така ще спомогне за интегрирането на българския пазар на труда към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.